Índice >> Ferramentas para a igualdade e a conciliación >> Ferramentas para avanzar na igualdade no ámbito laboral e na conciliación >> Plans de igualdade xerais

Plans de igualdade xerais

Recursos na rede

Desde hai anos as distintas administracións veñen desenvolvendo plans de igualdade de carácter xeral, é dicir, con proxección en múltiples ámbitos da sociedade. Actualmente, as administracións están desenvolvendo os seguintes plans:

Ademais, cada vez máis concellos de Galicia levan a cabo os seus propios plans.

Para explicar en que consisten estes plans de igualdade ímonos centrar, a modo de exemplo, no plan que actualmente está executando a Xunta de Galicia. Nalgúns casos, as accións de corresponsabilidade ou conciliación non se integran nun apartado concreto dun plan de igualdade, senón que contan co seu propio plan.

Na actualidade a Xunta de Galicia está levando a cabo o V Plan do goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes (2007-2010). Calquera plan é un intento de estruturar de maneira coordinada, ordenada e coherente un conxunto de accións necesarias para conseguir uns obxectivos. A metodoloxía da planificación indica que calquera plan debe conter, como mínimo:

O Plan de igualdade do Goberno galego recolle a maior parte destes aspectos. Está estruturado en torno a catro liñas estratéxicas:

Como podemos comprobar, este plan non recolle ningunha liña estratéxica relativa á conciliación e a igualdade de condicións e oportunidades, no mundo laboral en xeral e nas cooperativas en par- ticular. As accións para a conciliación contan coa súa propia ferramenta planificadora. No anterior plan galego, o IV Plan de igualdade de oportunidades das mulleres galegas (2002-2005), recollíase unha área específica de formación, emprego e conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Na seguinte figura podemos ver como se estrutura cada liña estratéxica:

figura1

Figura 1: estruturación das liñas estratéxicas do V Plan do goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes. 2007-2010. Fonte: elaboración propia a partir do documento do Plan.

A continuación imos ver algunhas das actuacións que recolle este plan e os obxectivos xerais e específicos en que se enmarca.

LIÑA ESTRATÉXICA 1: PARTICIPACIÓN E EMPODERAMENTO
OBXECTIVO XERAL
Valorar os temas que afecten as necesidades básicas ou prácticas e os intereses estra téxicos das mulleres galegas dun xeito transversal nas políticas da Xunta de Galicia. Fomentar a inclusión da perspectiva de xénero e a presenza, a participación activa, a representación equilibrada e o empoderamento da diversidade das mulleres.
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1
FOMENTAR A TRANSVERSALIZACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA XUNTA DE GALICIA
Actuacións:
 • 1.1.1. Deseñar unha estratexia de mainstreaming de xénero da Xunta de Galicia que identifique os cambios necesarios de estrutura, de organización, de procesos e contidos.
 • 1.1.2. Realizar periodicamente diagnoses específicas da situación de igualdade no ámbito das competencias de cada departamento da Xunta de Galicia. Deben sina- lar as carencias, as necesidades, a pertinencia de xénero e as liñas de actuación futuras para incorporar a dimensión de xénero e o principio de igualdade dun xeito transversal.
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.4
FOMENTAR E GARANTIR A REPRESENTACIÓN EQUITATIVA E A PARTICIPACIÓN ACTIVA DAS MULLERES NAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS DE TOMA DE DECISIÓNS, TANTO DE ÁMBITO PÚBLICO COMO PRIVADO
Actuacións:
 • 1.4.2. Realizar e manter estatísticas oficiais de representación e participación das mulleres en cargos de responsabilidade e órganos de toma de decisións, públicos e privados.
 • 1.4.4. Potenciar a figura do/da axente de igualdade de oportunidades entre mulle- res e homes nas institucións públicas e privadas.
 • 1.4.7. Aumentar a presenza e participación activa das mulleres e das asociacións de mulleres nos órganos e espazos de consulta, de participación e toma de deci- sións (mesas de negociacións, consultas, planificación e avaliación de políticas).

Táboa 1: obxectivos e accións do V Plan do goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes. 2007-2010. Fonte: elaboración propia a partir do documento do Plan.

LIÑA ESTRATÉXICA 3: FORMACIÓN EN IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES.
OBXECTIVO XERAL
Promover un cambio cultural e garantir a inclusión da perspectiva de xénero na xestión dos procesos no ámbito da formación da Xunta de Galicia. Ofertar a actualización de coñecementos e formación en perspectiva de xénero e igualdade entre mulleres e homes.
OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1
LEVAR A CABO OS CAMBIOS NECESARIOS QUE GARANTAN A INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA XESTIÓN DE PROCESOS NO ÁMBITO DE FORMACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
Actuacións:
 • 3.1.4. Velar para que a formación das administracións públicas galegas cumpra os seguintes puntos:
  • Axustarse o máximo posible ao horario laboral.
  • Contar con servizos de axuda á conciliación.
  • Realizarse en instalacións que permitan a accesibilidade de persoas con mobilidade reducida. Ofrecer modalidades non presenciais.
 • 3.1.8. Incorporar a formación en igualdade de oportunidades entre homes e mulleres como un criterio de valoración nas convocatorias de procesos selectivos, concursos de traslados e promocións internas na Xunta de Galicia, e animar outras administracións públicas a facelo.

Táboa 2: obxectivos e accións do V Plan do goberno galego para a igualdade entre mulleres e ho- mes. 2007-2010. Fonte: elaboración propia a partir do documento do Plan.

anterior seguinte
Xunta de Galicia. Consellería de Traballo. Dirección Xeral de Relacións Laborais